Firmamızın öncelikli amacı en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve müşteri

memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Kanuni yükümlülük, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek
 2. Tasarım, malzeme, işçilik ve hizmet kalitesinde en yüksek seviyeye ulaşmak
 3. Firma içi iletişimde kolektif akıl ve katılımcı yönetim ile kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışması sağlamak
 4. Kişisel yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle kalite hedeflerine ulaşmak
 5. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek

 • Müşterilerimizi ve süreçlerimizi etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde sunarız.

 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 ve ISO 27001 standartlarının tüm yasal şartlarına ve diğer şartlara uyarız.

 • Kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir ve açık iletişim kurarız.

 • Müşteri odaklı olup, iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlar ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele ele alırız.

 • Tüm çalışanlar olarak kuruluşumuzun en alt birimlerine kadar, Kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

 • Çalışanlarını aktif katılıma özendir ve açık iletişim ortamı sağlarız.

 • Paydaşlarının, iş ortaklarımızın çıkarlarını gözeterek adil davranırız.

 • Çalışanların ve ürünlerinin güvenliği için taviz vermeyiz.

 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyarak, süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirir, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin eder ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 ve ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygular ve sürekli gelişimini taahhüt ederiz.

Firmamızın çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken doğal çevrenin

korunmasını da amaç edinmiştir. Bu bağlamda tüm faaliyetlerimizde gelecek nesiller için en iyi

şekilde korunması gerektiğine inandığımız çevre ile ilgili ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirme anlayışı içerisinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek
 2. Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve kendiliğinden tabi olunan kurallara uymak
 3. Tasarım faaliyetlerinin, proje uygulama safhalarındaki çevre etkilerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
 4. Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek
 5. Doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.
 6. Tüm çalışan, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

• Tüm tehlikeleri değerlendirip gerekli tedbirleri alarak çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin korunmasını sağlarız.
• Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini ortadan kaldırır veya en aza indiririz.
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili gerekli tüm yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.
• Tüm çalışanlar olarak İSG yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeyi bir takım olma bilinciyle kabul ederiz.
• Çalışanların İSG ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlarız.
• İSG bilincini geliştirmek için çalışanlarımıza gereken eğitimleri sürekli veririz.
• İSG Yönetimini ve performansını izleyerek sürekli iyileştirme sağlamayı taahhüt ederiz.
• Eğer güvenli değilse yapılan işin durdurulacağı bir yönetim anlayışı içinde çalışırız.
• Topluma, çevreye saygılı olmayı ve katkıda bulunmayı; çevreye olumsuz etkilerini azaltırken olumlu etkileri arttırmayı,
• Faaliyet alanlarımıza ilişkin ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 ve ISO 27001 standartlarının tüm yasal şartlarına ve diğer şartlara uyarız.
• Çevre mevzuatı gereklerini karşılamak,
• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, Hava ve su kirliliğini ve çevremize zarar verebilecek sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
• Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
• Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyarak, süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirir, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin eder ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve ISO 27001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygular ve sürekli gelişimini taahhüt ederiz.

Firmamız çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız sağlanması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 2. İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
 3. İSG ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
 4. Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
 5. Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek.

Firmamız çözümlerini ve hizmetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken bilgi güvenliğini konusundaki hususlarını ilk öncelikleri arasında saymaktadır. Firmamızın güvenilirliğini sağlamak ve imajını korumak amacıyla, bilişim hizmetlerimizin tümünü gerçekleştirirken tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak en temel önceliğimizdir. Bu bağlamdaki ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Sahip olunan tüm bilgi varlığını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde
 2. Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek.
 3. Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak.
 4. Kendi firmamız dahil olmak üzere tüm iştiraklerimize (müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza) ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki  risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek.
 5. Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık  yaratmak.
 6. Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline  getirmek

#kvkk6493

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket hizmet ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgilerin işleme alınarak sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişimin sürdürülmesi, aldığınız hizmetten duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili hizmetlerin, yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket merkezlerinin bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım, bakım, pazarlama ve istatistik hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta, websitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Prensipte, kişisel verilerinizi açıklamadan, çevrim içi sunumumuzu kullanabilirsiniz Websitemizi kullanarak veriler koruma amaçlı sunucularımıza kaydedilir, örneğin, internet hizmet sağlayıcınız, bizim sitemize bağlanmak için kullandığınız websitesi, bizim sitemizden ziyaret ettiğiniz websiteler ve IP (internet protokol) adresiniz. Muhtemelen sizin kimliğinizi belirleyebilecek bu veriler bu amaçla kullanılmaz. Bu veriler istatistiksel açıdan kullanılır, ancak bireysel kullanıcılar isimsiz kalır. Harici organizasyonlara sunulan veriler konusunda teknik ve organizasyonel araçlarla veri güvenlik kurallarına uyulduğunu garanti ederiz.

Kişisel veriler ancak bunları bize bildirmeniz durumunda toplanır; yani kayıt işleminin bir bölümü olarak, form veya e-postaların tamamlanmasıyla, ürün veya hizmet siparişinin bir bölümü olarak, veya sipariş edilen materyeller ile ilgili soru veya taleplerin bir bölümü olarak. Veritabanı ve içeriği şirketimizde ve sunucumuzda kalır. Kişisel verileriniz, sizin izniniz veya resmi bir talimat olmadan tarafımızdan veya temsilcilerimiz tarafından herhangi bir şekilde transfer edilmez.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yurt içindeki veya yurt dışındaki Doğuş grup şirketleri bünyesindeki şirketler ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizi kullanma yetkinizi gelecek kullanımlarla ilgili istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Yapmanız gereken redaksiyon bölümü bilgilerinde yer alan e-posta adresine bir e-posta göndermenizdir.

Şirketimizin işlediği kişisel verilere ilişkin haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na www.dogus.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bazı websitelerinde cookieler kullanılarak sizin bireysel website kullanımınızı iyileştirilmektedir. Cookieler, oturum süresince kullanılan bilgisayarı tespit etmek üzere web sunucumuz tarafından gönderebilecek tanımlama bilgisi dosyasıdır. Birçok tarayıcılar bu Cookieleri otomatikman kabul edecek şekilde kurulmuştur. Ayrıca, cookielerin kaydedilmesini deaktive edebilir, veya Cookie bilgisayarınıza kaydedilmeden önce sizi uyaracak şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Cookieler bilgisayarınıza sadece oturum süresince kaydedilecek ve sonra, uzun vadede, otomatikman silinecekse bununla ilgili gereken cookiler ayarlanırken size uyarıcı bilgi gönderilecektir.

 

DOĞUŞ, verilerinizin yetkisiz kişiler tarafından tesadüfi veya kasti olarak manipüle edilmesi, kaybedilmesi, imha edilmesi veya bunlara erişilmesini engellemek üzere teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin bir parçası olarak transfer edilen bütün bilgiler şifrelenerek bunların üçüncü şahıslar tarafından suistimali engellenecektir. Güvenlik prosedürlerimiz yeni teknolojik gelişmelere dayanarak sürekli revize edilmektedir.

 • Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını, yetkisiz değiştirmelerden korunmasını ve değiştirildiğinde farkına varılmasını, yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğunda kullanılabilir olmasını,

 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,

 • Hizmet verdiğimiz kurum ve kişilere ait hiçbir bilgiyi 3. Şahıslarla paylaşmayacağımızı,

 • Bu kurum ve kişilerin bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak olan kötü niyetli kişiler için gerekli güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,

 • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, denetleyeceğimizi ve raporlayacağımızı,

 • Firmamıza ait bilgilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu saylayacağımızı,

 • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,

 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı taahhüt ederiz.